Egzaminy z języka angielskiego

Oferowane przez nas kursy angielskiego skierowane są do wszystkich grup wiekowych – począwszy od angielskiego dla dzieci w Lublinie, po angielski do matury. Przygotowujemy również naszych kursantów do egzaminów międzynarodowych.

Program nauczania oparty jest na metodzie komunikatywnej, co daje gwarancję skuteczności – po naszym kursie angielskiego po prostu zaczniesz mówić! Kolejnym atutem są niewielkie grupy – w naszych salach szkoleniowych w Lublinie kursy języka angielskiego przeprowadzane są w grupach 7-10 osób, dzięki czemu masz stały kontakt z lektorem.

Nie czekaj! Wybierz doświadczenie i profesjonalizm – zapisz się na kurs angielskiego COLUMBUS w Lublinie.

Egzamin TOEIC jest międzynarodowym standardem, dokonującym pomiaru poziomu umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego w środowisku pracy. Egzamin został stworzony  w 1979 roku przez ETS (Educational Testing Service), światowego lidera w testowaniu dla edukacji i biznesu. Dzięki rygorystycznym badaniom psychometrycznym zastosowanym przy konstruowaniu egzaminu jego wynik jest uznawany jako obiektywny obraz kompetencji językowej zdającego.
Jest to najczęściej zdawany egzamin na świecie – ponad 7 milionów kandydatów rocznie.
TOEIC jest używany i uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji.

Egzamin TOEIC jest najczęściej wykorzystywany do:
– oceny postępów jakie poczynili pracownicy delegowani na szkolenia językowe
– zwiększenia szans osób startujących na rynku pracy – w kraju i zagranicą
– zarządzania edukacją językową w firmie czy organizacji
– podejmowania właściwych decyzji w procesie rekrutacji lub awansowania pracowników
– delegowania pracowników na międzynarodowe szkolenia i kontrakty

TOEIC  ( Listening i Reading ) jest egzaminem w wersji papierowej, o formacie testu wielokrotnego wyboru. Za całość egzaminu można otrzymać od 10 do 990 punktów.
TOEIC bada kompetencję językową w dwóch kluczowych obszarach:
Część 1 – Słuchanie: uczestnicy egzaminu słuchają różnego rodzaju pytań i krótkich konwersacji, prowadzonych w języku angielskim. Ta część egzaminu trwa 45 minut, obejmuje 100 pytań w czterech sekcjach. Zdający ma 7 sekund pomiędzy pytaniami na zaznaczenie odpowiedzi, nie ma możliwości ponownego odsłuchania zadań.
Część 2 – Czytanie: trwa 75 minut i zawiera 100 pytań w trzech sekcjach. Zdający sam wyznacza sobie tempo pracy, za tę część egzaminu może uzyskać od 5 do 495 punktów.
Pytania testowe to próbki autentycznego języka używanego w pracy i podróżach służbowych.
Na egzaminie można się spodziewać słownictwa i tematyki związanej ze wszystkimi obszarami funkcjonowania firmy, nie ma jednak zwrotów i wyrażeń o wysokim stopniu specjalizacji.
Darmowy test poziomujący z języka angielskiego! Wejdź na stronę www.testujangielski.pl i rozwiąż test, który pokaże Ci jak wiele wiesz już z języka angielskiego. Ten test został oparty na oficjalnych pytaniach do egzaminu TOEIC® – jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym, w którym możesz zarejestrować się na oficjalny egzamin. Zapraszamy!!!

Egzamin jest oceniany komputerowo – wynik jest w 100% obiektywny i pozbawiony ryzyka błędu ludzkiego. Zaletą jest szybkie raportowanie wyniku – od 48h do 10 dni roboczych. Ma to ogromne znaczenie np. w procesie rekrutacji.
Najważniejsza dla zdających jest jednak informacja, że egzamin nie jest zdawany progowo – każda ilość punktów uprawnia do otrzymania certyfikatu i Tabeli Zdolności Językowych stanowiącej interpretację wyników.
W odniesieniu do poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( poziomy Rady Europy ) interpretacja jest następująca:
120 – 220 pkt – A1 (poziom początkujący)
225 – 545 pkt – A2 (poziom podstawowy)
550 – 780 pkt – B1 (poziom średniozaawansowany)
785 – 940 pkt – B2 (podstawowa biegłość zawodowa)
945 – 990 pkt – C1 (zaawansowana biegłość zawodowa)

Jest to egzamin sprawdzający przekrojowo biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.
Organizatorem egzaminu jest Educational Testing Service (ETS) z siedzibą w Princeton, USA.
Rocznie do egzaminu TOEFL przystępuje około 800.000 osób.
W nowej formule egzamin TOEFL iBT (internet – Base Test) jest w całości zdawany przed komputerem.

Egzamin TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej.
Jest honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce, przez  instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne.
Obecnie około 8500 instytucji, szkół wyższych i uczelni akceptuje egzamin TOEFL.

TOEFL sprawdza zdolności używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego, czytanego i słyszanego w środowisku akademickim.
Egzamin trwa około cztery godziny. Wszystkie części przeprowadzane są tego samego dnia w wybranym przez zdającego akredytowanym centrum egzaminacyjnym TOEFL (tzw. CTAS). Kandydaci zdają egzamin w zestawach słuchawkowo-mikrofonowych, odpowiedzi udzielają pisząc na klawiaturze, zaznaczając opcje myszką lub mówiąc do komputera, zależnie od rodzaju zadań.
Egamin składa się z czterech części:
Reading Comprehension TOEFL iBT – bada zdolność rozumienia tekstów pisanych zawierających słownictwo z różnych dziedzin akademickich (nie techniczne).
Listening Comprehension TOEFL iBT – bada zdolność rozumienia wypowiedzi i dialogów w kotekście akademickim.
Speaking Section TOEFL iBT – sprawdza umiejetności wypowiadania się w środowisku akademickim.
Writing Section TOEFL iBT – sprawdza umiejętność pisania na zadany temat, wyrażenia zdania i jego argumentowania

Wyniki TOEFL podawane są w formie punktowej (od 0 do 120 punktów) i można je interpretować niezależnie od wersji testu. W zależności od liczby uzyskanych punktów TOEFL świadczy o znajomości języka angielskiego na poziomie adekwatnym do egzaminu FCE, C1 Advanced lub CPE.

TOEFL Junior® to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).
TOEFL Junior® to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL Junior® jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów.

Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Egzamin TOEFL Junior® jest egzaminem w wersji papierowej  i składa się z 3 sekcji: Listening Comprehension, Language Form and Meaning oraz Reading Comprehension. Cały egzamin składa się ze 126 pytań i trwa ok. 110 minut.

Skala ocen opiera się na liczbie punktów w przedziale od 600 do 900.Za każdą część egzaminu można uzyskać od 200 do 300 punktów. Do certyfikatu dołączony jest raport wyników pomagający zinterpretować ocenę w odniesieniu do skali Rady Europy.

 • IELTS (International English Language Testing System), został stworzony, aby ocenić umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych.
 • IELTS spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dla egzaminów oceniających umiejętności posługiwania się językiem obcym. Egzamin sprawdza cztery podstawowe umiejętności: słuchanie (Listening), rozumienie tekstów pisanych (Reading), pisanie (Writing) i mówienie (Speaking).
 • IELTS sprawdza znajomość języka, używanego nie tylko w środowisku biurowym czy akademickim, ale także w życiu codziennym.

Dostępne są dwa moduły egzaminu IELTS: Academic i General Training. Wybór modułu uzależniony jest od wskazań instytucji, na potrzeby której kandydat zdaje egzamin.

Moduł Academic przeznaczony jest dla osób planujących studia w Wielkiej Brytanii.
General Training jest odpowiedni dla osób udających się do krajów angielskojęzycznych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, odbycia stażu, a także dla celów imigracyjnych do Australii, Kanady i Nowej Zelandii.

 • IELTS jest honorowany przez uniwersytety w krajach anglojęzycznych (np. w Wielkiej Brytanii, Australii czy Stanach Zjednoczonych). Pełną listę instytucji uznających egzamin IELTS znajdziesz na stronie http://bandscore.ielts.org
 • IELTS jest respektowany przez instytucje edukacyjne na całym świecie, w tym prawie wszystkie uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii i ponad 1050 w Stanach Zjednoczonych, a wśród nich prestiżowe uczelnie Ivy League.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej.
 • IELTS jest uznawany przez agencje rządowe i organizacje zawodowe na całym świecie.
 • IELTS jest wymagany przez ambasady Australii, Nowej Zelandii i Kanady w Polsce od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów.
 • IELTS (4 i więcej punktów) wymagany jest przez Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako potwierdzenie kwalifikacji językowych osób starających się o obywatelstwo brytyjskie.
 • IELTS (powyżej 6 punktów) uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek.
 • IELTS jest uznawany przez wiele uczelni w Polsce

IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie. Jest też możliwość przeprowadzenia testu w innym miejscu dla grup zorganizowanych (np. jeśli instytucja chce przetestować grupę swoich pracowników czy studentów).

Wyniki egzaminu są dostępne on-line 13-go dnia od daty egzaminu.

Egzamin  IELTS składa się z czterech części: Listening, Reading, Writing, Speaking. Wszyscy kandydaci, niezależnie od wybranego modułu, zdają takie same części Listening i Speaking. Rozróżnienie na moduły dotyczy natomiast części Reading i Writing.

Na IELTS Test Report form składają się oceny uzyskane z poszczególnych części egzaminu (w skali od 1 do 9 punktów) a także ocena końcowa (w skali od 1 do 9 punktów). Każda ocena odpowiada konkretnym umiejętnościom, których opis znajdziesz poniżej:

9 – Expert User
Biegle posługuje się językiem. Używa adekwatnych i właściwych zwrotów. Mówi płynnie i z pełnym zrozumieniem.

8 – Very Good User
Biegle posługuje się językiem z jedynie drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami. Niezrozumienie wypowiedzi i tekstów może pojawić się w przypadku nieznanej kandydatowi tematyki. Dobrze radzi sobie ze skomplikowaną, szczegółową argumentacją.

7 – Good User
Posługuje się językiem z drobnymi, okazjonalnymi pomyłkami i błędami. Ogólnie dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi zwrotami i rozumie bardziej skomplikowane argumentacje.

6 – Competent User
Efektywnie posługuje siê językiem, pomimo drobnych błędów i pomyłek. Używa i rozumie dość trudne zwroty, szczególnie w znanych sobie sytuacjach.

5 – Modest User
Częściowa znajomość języka. Mimo wielu błędów w większości sytuacji nie ma problemów ze zrozumieniem. Jest w stanie prowadzić rozmowę na podstawowe, znane sobie tematy.

4 – Limited User
Posiada podstawową znajomość języka. Często ma problem z rozumieniem i konstruowaniem wypowiedzi. Nie jest w stanie używać bardziej skomplikowanych zwrotów.

3 – Extremely Limited User
Rozumie jedynie zwroty bardzo ogólne i dotyczące sytuacji dobrze sobie znanych. Rozmowa bardzo często niepełna, przerywana.

2 – Intermittent User
Komunikacja w języku angielskim prawie niemożliwa, poza informacjami podstawowymi i przy użyciu pojedynczych słów i krótkich zwrotów w tematyce znanej sobie i jedynie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb. Ma spore trudności w zrozumieniu języka mówionego i pisanego.

1 – Non User
Nie jest w stanie posługiwać się językiem angielskim, poza kilkoma pojedynczymi słowami.

0 – Did not attempt the test
Brak informacji na temat umiejętności kandydata.

IELTS w skali Rady Europy:

IELTSRADA EUROPYCAMBRIDGE ESOL
8.5- 9.0C2CPE
7.0- 8.0C1CAE/BEC Higher
5.5- 6.5B2FCE/BEC Vantage
4.0- 5.0B1PET/BEC Preliminary
2.5- 3.5A2 

The European Language Certificates, to ujednolicony system egzaminów z dziesięciu języków, testujący kompetencje w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy od poziomu A1 – do B2.

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność – egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych – już ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców – krajowych i zagranicznych – daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Jak wygląda egzamin TELC A2 ?

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Leksyka i gramatyka, czas 15 min., maksymalna punktacja – 13 pkt.
 2. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min., można uzyskać 24 pkt.
 3. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min., 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, (np. kartka pocztowa z uwzględnieniem co najmniej 3 z kilku podanych elementów treści),  trwa 15 min., maksymalna punktacja – 12 pkt.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) trwa 10 minut i składa się z trzech zadań:

 1. Poznawanie sie nawzajem – 3 pkt.
 2. Wymiana informacji – 12 pkt.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat – 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (45 pkt), jak i w części ustnej.

Jak wygląda egzamin TELC B1 ?

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45min, maksymalna ilość punktów – 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45min, maksymalna ilość punktów – 30.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów – 75.
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), obejmuje trzy zadania,czas 15 min, ilość punktów 75:

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Jak wygląda egzamin TELC B2 ?

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie – 75 pkt, czas części pisemnej to 90 min. na czytanie i gramatykę oraz ok.50-60 min. na sluchanie i list (pomiędzy tymi częściami jest 20 min.przerwa)
 2. Test leksykalno-gramatyczny – 30 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 20 min., maksymalna punktacja 75 pkt.
 4. Pisanie listu, czas 30 min., punktacja – 45

CZĘŚĆ USTNA – obejmuje trzy zadania (egzamin ustny zdaje się w parach lub wyjątkowo w 3 osoby), całość trwa około 15 min., można uzyskać 75 pkt:

 1. Prezentacja przygotownego wcześniej materiału.
 2. Dyskusja.
 3. Wspólne rozwiązywanie zadania / problemu.

Uwaga! Aby pomyślnie zdać egzamin, kondydat musi uzyskać co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt.), jak i w custnej

Jak wygląda egzamin TELC B2 Business ?

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, trwa 60 min., maksymalna punktacja: 20 pkt.
 2. Pisanie, czas 60 min., do zdobycia 25 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min., punktacja: 20 pkt.
 4. Gramatyka i leksyka, czas 30 min, maksymalna ilość punktów: 10.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) trwa około 16 minut, maksymalna punktacja – 25 pkt.

 1. Prezentacja przygotowanego wcześniej opisu lub wyjaśnienia.
 2. Dyskusja  na zadany temat (wyrażanie własnych opinii z uzasadnieniem).
 3. Uzgodnienie wspólonego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej jak i w części ustnej.

Egzamin o identycznej strukturze jak Telc English B1 z uwzględnieniem słownictwa biznesowego oraz tematyki handlowej.

Jak wygląda egzamin TELC B1 Business ?
CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, czas 45 min, maksymalna ilość punktów – 75.
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów – 30.
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów – 75.
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów – 45.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach) obejmuje trzy zadania, czas 15min, ilość punktów 75

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie,
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat
  • wymiana poglądów
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

 • Certyfikaty LCCI to tzw. międzynarodowy „passport to employment”.
 • English for Business oraz Spoken English for Industry and Commerce to najpopularniejsze egzaminy z serii kwalifikacji językowych LCCIEB, sprawdzające praktyczną znajomość języka angielskiego i umiejętność wykorzystania go na polu zawodowym.
 • W roku akademickim 2001/2002 do egzaminów LCCI przystąpiło 700.500 osób na całym świecie, z czego aż 10.500 osób zdawało egzaminy w Polsce.
 • Certyfikaty LCCI są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie z wykładowym językiem angielskim na całym świecie.
 • Stanowią zaliczenie lektoratów na uczelniach w Polsce np. Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego, Opening University, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.
 • Honorowane w ponad 60 krajach świata, jako dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku anglojęzycznym.
 • Wymagane w większości firm zachodnich działających w Polsce, zwłaszcza firmach konsultingowych, bankach oraz instytucjach finansowych jako potwierdzenie kompetencji językowych.

Egzaminy LCCI przeprowadzane są 4 razy w roku w sesjach ogólnoświatowych oraz sesjach tzw. „na żądanie” – On Demand organizowanych w dowolnym czasie.

 • English for Business – EFB jest to egzamin pisemny przeprowadzany na 5 poziomach sprawdzający umiejętność posługiwania się różnymi formami korespondencji np. raport, list, memorandum, notatka służbowa, a także umiejętność rozumienia tekstów pisanych dotyczących różnych dziedzin biznesu. Na poziomie 2, 3 i 4 oprócz części pisemnej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego sprawdzającego umiejętność posługiwania się językiem mówionym: znajomość słownictwa fachowego, umiejętność wypowiedzi na tematy związane z: ekonomią, polityką międzynarodową, transportem, mediami itp.
  Poziomy egzaminu EFB odpowiadają następującym poziomom w skali Rady Europy:
  • EFB Preliminary – A1 Breakthrough
  • EFB Level 1 – A2 Waystage
  • EFB Level 2 – B1 Threshold
  • EFB Level 3 – B2 Vantage
  • EFB Level 4 – C1 Effective Operational Proficiency
 • Spoken English for Industry and Commerce – SEFIC jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 5 poziomach, sprawdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych np. umiejętność zaprezentowania wybranego zagadnienia z dziedziny ekonomii, biznesu, umiejętność prowadzenia dyskusji, negocjacji, rozmów handlowych, a także rozumienia tekstów pisanych oraz mówionych.

Poziomy egzaminu SEFIC odpowiadają następującym poziomom w skali Rady Europy:

 • SEFIC Preliminary – A1 Breakthrough
 • SEBIC Level 1 – A2 Waystage
 • SEFIC Level 2 – B1 Threshold
 • SEFIC Level 3 – B2 Vantage
 • SEFIC Level 4 – C1 Effective Operational Proficiency

Aby uzyskać ocenę pozytywną trzeba zrobić wszystkie zadania.

 • Oceny pozytywne to:
 • Pass with Distinction – 75% i więcej poprawnych odpowiedzi
 • Pass with Credit – od 60% do 74% poprawnych odpowiedzi
 • Pass – od 50% do 59% poprawnych odpowiedzi
 • TOLES jest to unikalny egzamin w zakresie angielskiego języka prawniczego. Powstał on w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony firm i instytucji prawniczych, prawników i studentów prawa. Ma za zadanie precyzyjną ocenę umiejętności posługiwania się współczesnym angielskim językiem prawniczym.
 • TOLES został opracowany przez specjalistów z dziedziny prawa mających także doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego. Jest rezultatem szeroko zakrojonych konsultacji z firmami i instytucjami prawniczymi i poddawany jest nieustannym uaktualnieniom, a zatem odzwierciedla ciągłe zmiany, które następują w zawodzie prawniczym.
 • Egzaminy TOLES istnieją na trzech poziomach: TOLES Foundation, TOLES Higher i TOLES Advanced.
  • TOLES Foundation to egzamin na poziomie A2-B1 w skali Rady Europy
  • TOLES Higher to egzamin na poziomie B1-B2 w skali Rady Europy
  • TOLES Advanced to egzamin na poziomie B2-C1 w skali Rady Europy
 • Testy umożliwiają prawnikom i studentom prawa udokumentowanie ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy wykonywaniu codziennych czynności prawniczych, wynikających z pracy w instytucji prawniczej lub studiowania na wydziale prawa w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych.
 • Zadania egzaminacyjne mają charakter praktyczny i sprawdzają znajomość współczesnego języka prawniczego.
 • Przedmiotem egzaminu nie jest znajomość prawa brytyjskiego lub amerykańskiego!
 • Język i terminologia, których znajomość wymagana jest na egzaminie stosowane są powszechnie w transakcjach handlowych na współczesnym rynku globalnym.
 • Pozwala ocenić Ci Twoje bieżące umiejętności w zakresie Legal English.
 • Możesz używać go jako miernika Twoich postępów – można zdawać go wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami.
 • Dołączenie certyfikatu do CV pozwala Ci udokumentować Twoje umiejętności przyszłym lub aktualnym pracodawcom jest to dowód Twojego rozwoju zawodowego.
 • Egzamin TOLES Advanced umożliwia rozpoczęcie studiów prawniczych w Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych lub odbywanie praktyki zawodowej za granicą.
 • Studenci UMCS na podstawie zdanego egzaminu TOLES mogą być zwolnieni z egzaminów końcowych i zaliczeń na lektoratach języka angielskiego.

Egzaminy TOLES są obecnie oceniane przez niezależnych specjalistów, aby umiejscowić je na skali ALTE zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej.

Egzaminy TOLES można zdawać dwa razy w roku: w czerwcu i grudniu.

Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi ok. 6 tygodni.

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach:

 • TOLES Foundation (poziom A2-B1 Rady Europy): czytanie i pisanie – 1 godzina 30 minut;
 • TOLES Higher (poziom B1-B2 Rady Europy): czytanie i pisanie – 1 godzina 30 minut, słuchanie – 30 minut;
 • TOLES Advanced (poziom B2-C2 Rady Europy): czytanie i pisanie – 2 godziny.

Czym jest egzamin TOLES Foundation?

 • TOLES Foundation jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie A2-B1 w skali Rady Europy.
 • TOLES Foundation ma za zadanie udokumentować, co może osiągnąć kandydat po około 60 – godzinnym kursie języka angielskiego w specyficznie prawniczym kontekście.
 • Jest odpowiedni dla studentów, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenie prawnicze, a ich znajomość dokumentów prawnych w języku angielskim jest ograniczona.
 • Może być postrzegany jako cel sam w sobie bądź  jako wskazówka czy student jest wystarczająco przygotowany, aby rozpocząć naukę na materiałach odpowiednich do TOLES Higher.
 • Jeśli postrzegany jest jako cel sam w sobie, student, który osiągnął najwyższą punktację ( 81-100 punktów) posiada wystarczające umiejętności językowe konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności prawniczych w języku angielskim, ale nie jest jeszcze przygotowany do samodzielnej pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi lub do prowadzenia poważnych rozmów prawniczych.

Wymagania:

Egzamin TOLES Foundation wymaga podstawowej wiedzy w zakresie:

 • Specyficznego słownictwa prawniczego ( z wyłączeniem terminologii kryminalnej, większość słownictwa pochodzi z języka kontraktów i prawa handlowego).
 • Stylu formalnego języka pisanego ( z uwzględnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego języka prawniczego i użycia form archaicznych).
 • Stylu korespondencji prawniczej.
 • Użycia formuł prawniczych.
 • Użycia kolokacji prawniczych.

Jak wygląda egzamin TOLES Foundation ?

Egzamin TOLES Foundation trwa 90 minut i obejmuje:

 • Czytanie oraz pisanie – sprawdza:  znajomość i właściwe użycie słownictwa prawniczego w kontekście podstawowych tekstów i sytuacji prawniczych.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:

 • 81-100 – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 61-80 –  Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60 –  Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40 –  Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

Czym jest egzamin TOLES Advanced?

 • TOLES Advanced jest egzaminem potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 w skali Rady Europy.
 • TOLES Advanced jest przeznaczony dla kandydatów , którzy ukończyli zaawansowany kurs języka angielskiego dla prawników I mają pewne doświadczenie pracy z autentycznymi dokumentami prawniczymi w języku angielskim, czy to na kursie przygotowawczym czy też w miejscu pracy.
 • Egzamin TOLES może być traktowany jako cel sam w sobie lub jako narzędzie prowadzące do biegłości w języku prawniczym.

Wymagania:

   Egzamin TOLES Advanced nie wymaga szczegółowej znajomości prawa Amerykańskiego bądź angielskiego. Wymagana jest natomiast znajomość słownictwa i umiejętność zastosowania właściwych struktur w następujących dziedzinach:

 • Słownictwo typowe dla systemu prawnego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
 • Styl formalnego języka angielskiego pisanego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sporządzania dokumentów.
 • Język kontraktów i umów.
 • Język listów prawniczych.
 • Język mówiony w typowych sytuacjach prawniczych ( z uwzględnieniem użycia idiomów).
 • Komunikacja e-mailowa.
 • Język negocjacji.
 • Kolokacje prawnicze.
 • Właściwe użycie przyimków.

Jak wygląda egzamin TOLES Advanced ?

Egzamin TOLES Advanced trwa 120 minut i obejmuje:

 • Pisanie i Czytanie – sprawdzana jest znajomość i właściwe użycie słownictwa prawniczego, prawidłowe użycie kolokacji prawniczych, umiejętność pisania listów w zakresie słownictwa w systemie języka prawniczego oraz stylu korespondencji prawniczej, podstawowe umiejętności sporządzania dokumentów prawniczych.

  Na tym poziomie nie sprawdza się umiejętności Słuchania na rozumienie ani Mówienia, ponieważ firmy prawnicze testują je bezpośrednio podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 – 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

 • GOLD (451-500) – doskonała
 • ORANGE (401-450) – bardzo dobra
 • RED (301-400) – dobra
 • PURPLE (201-300) – zadowalająca
 • BLUE (101-200) –  bliska zadowalającej
 • GREEN (0 -100) – podstawowa

Czym jest egzamin TOLES Higher?

 • TOLES Higher jest egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2 w skali Rady Europy.
 • Może być postrzegany jako cel sam w sobie bądź  jako wskazówka czy student jest wystarczająco przygotowany, aby rozpocząć naukę na materiałach odpowiednich do TOLES Higher.

Wymagania:

Egzamin TOLES Higher wymaga wiedzy w zakresie:

 • Specyficznego słownictwa prawniczego
 • Stylu formalnego języka pisanego ( z uwzględnieniem specyficznych struktur gramatycznych pisanego języka prawniczego i użycia form archaicznych).
 • Stylu języka mówionego w kontekstach prawniczych
 • Stylu korespondencji prawniczej.
 • Użycia formuł prawniczych.
 • Użycia kolokacji prawniczych.
 • Podstawowych umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów prawniczych.
 • Umiejętności słuchania w celu zrozumienia ogólnego sensu rozmowy ( listening for gist).
 • Umiejętności słuchania w celu zidentyfikowania specyficznych informacji ( listening for specific vocabulary).

Jak wygląda egzamin TOLES Higher ?

Egzamin TOLES Higher trwa 120 minut i obejmuje:

 • Czytanie oraz pisanie – sprawdza: znajomość oraz właściwe użycie słownictwa prawniczego, właściwe użycie kolokacji prawniczych, pisanie listów oraz korespondencji prawniczych, podstawowa umiejętność sporządzania dokumentów prawniczych, czas: 90 minut.
 • Słuchanie – sprawdza: umiejętność słuchania w celu zrozumienia ogólnego sensu rozmowy oraz zidentyfikowania konkretnych informacji, czas: 30 minut.

Jaka jest skala ocen?

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:
81-100 – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
61-80 – Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
41-60 – Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
0-40 – Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie TOLES Advanced

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL

 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci A2 Key potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin A2 Key zdaje około 40 000 osób rocznie w ponad 60 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do A2 Key uczyli się angielskiego przez ok. 250 godzin.

Egzamin A2 Key ważny jest bezterminowo.

Część ustna egzaminu A2 Key jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Egzamin A2 Key odbywa się jeden raz w roku – w maju.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

 1. Egzamin składa się z trzech części – PAPERS
 2. Reading and Writing ( Paper 1) – 1 godzina 10 min, 50% całej punktacji. Reading składa się z 5-7 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn’t, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów, Writing, w zależności od poziomu, składa się z 2-3 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.
 3. Listening – (Paper 2) – ok. 30 min., 25 punktów – składa się z pięciu części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie elementów tekstu.
 4. Speaking – ( Paper 3) – od 8 do 10 min, 25 punktów – w tej cześci standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem o swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. Rozmowa trwa około 6 min. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą przez około 3-4 min.
 • To międzynarodowy egzamin znajomości języka angielskiego na poziomie ponadpodstawowym.
 • Egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1 w międzynarodowej skali Rady Europy.
 • Kandydaci B1 Preliminary potrafią posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponad podstawowym zarówno w pracy jak i życiu codziennym.
 • Egzamin B1 Preliminary zdaje około 80 000 osób rocznie w ponad 80 krajach.
 • Zakłada się, że kandydaci przystępujący do B1 Preliminary uczyli się angielskiego przez ok. 375 godzin. 

Egzamin B1 Preliminary ważny jest bezterminowo.

Część ustna egzaminu B1 Preliminary jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Egzamin B1 Preliminary odbywa się dwa razy w roku – w maju i listopadzie.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin, otrzymują certyfikaty
University of Cambridge Local Examinations Syndicate

Egzamin składa się z trzech części – PAPERS

 1. Reading and Writing ( Paper 1) – 1 godzina 30 min., 60 punktów – Czytanie składa się z pięciu zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowywanie opisów do fragmentów tekstu lub pytania typu „prawda czy fałsz”. Pisanie składa się z trzech zadań. Kandydat musi wypełnić formularz, przekształcić pięć zdań i napisać krótki tekst na około 100 słów.
 2. Listening – (Paper 2) – 30 min., 25 punktów; składa się z czterech zadań. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i dopasowywanie fragmentów tekstu.
 3. Speaking – ( Paper 3) – od 10 do 12 min., 25 punktów; w tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają o sobie, swoim domu, hobby, szkole, pracy, itp. W drugiej części wspólnie wykonują zadanie, w trzeciej każdy z nich krótko omawia przedstawione mu obrazki lub zdjęcia, a w czwartej kandydaci dyskutują na tematy związane z omówionymi wcześniej zdjęciami.
 • First Certificate in English jest jednym z najbardziej popularnych gzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu B2 First odpowiada międzynarodowemu poziomowi B2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do B2 First wymaga ok. 600 – 650 godzin nauki języka angielskiego.
 • B2 First należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • B2 First jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • B2 First jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • B2 First jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • B2 First spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat B2 First jest ważny bezterminowo.

Część ustna egzaminu B2 First jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge. To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

Daty egzaminów B2 First są ustalane odgórnie i nie ma możliwości dodatkowego terminu.
W Polsce są dwie sesje egzaminu B2 First – w czerwcu i grudniu.
Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się naprzełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóźnionych w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) – tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Egzamin B2 First składa się z 4 części:

1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 15 min) składa się z siedmiu części i 52 pytań, typy zadań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
 • uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • przekształcanie fraz.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1,2,3,7 przyznawany jest 1 punkt, w części 4 do 2 punków, w części 5, 6 – 2 punkty.

2. Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe – esej (140-190 słów);
 • kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub e-mail na jeden z trzech tematów.

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie zdań;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
 • test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

4. Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

 • 180-190 pkt – ocena A – poz. C1 wg Rady Europy
 • 173-179 – ocena B – poz. B2 wg Rady Europy
 • 160-172 – ocena C – poz. B2 wg Rady Europy
 • 140-159 – poz. B1 wg. Rady Europy
 • Certificate in Advanced English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Poziom egzaminu C1 Advanced odpowiada międzynarodowemu poziomowi C1 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference).
 • Przygotowanie do C1 Advanced wymaga ok 750 – 800 godzin nauki języka angielskiego 
 • C1 Advanced należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • C1 Advanced jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • C1 Advanced jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • C1 Advanced jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • C1 Advanced jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • C1 Advanced spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat C1 Advanced jest ważny bezterminowo.

Część ustna egzaminu C1 Advanced jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

W Polsce są dwie sesje egzaminu C1 Advanced – w czerwcu i grudniu. Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zapisy na sesję czerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca a na sesję grudniową na przełomie września i pażdziernika. Zapisy dla spóźnionych w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) – tylko jeden dzień!
Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Egzamin C1 Advanced składa się z 4 części tzw. Papers:
1. Czytanie i zastosowanie struktur językowych (1 godzina 30 minut) składa się z ośmiu zadań i 56 pytań:

 • cztery teksty z zadaniami na rozumienie;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów;
 • tworzenie wyrazów pochodnych;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu;
 • przekształcanie wyrazów.

Za każdą poprawną odpowiedź w częściach 1, 2, 3, 8 można otrzymać po 1 pkt, zadanie 4 – maksymalnie 2 pkt, zadanie 5, 6, 7 – 2 pkt.
2. Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:

 • zadanie obowiązkowe (220-260 słów) typu esej;
 • kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) na jeden z trzech tematów. Zadania w tej części to: list lub e-mail, propozycja, raport lub recenzja. 

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

 • krótkie fragmenty tekstów;
 • uzupełnianie zdań;
 • test wielokrotnego wyboru;
 • dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

Każda część jest odtwarana dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.
4. Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:

 • przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
 • dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
 • rozmowa kandydatów między sobą;
 • dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

 • 200-210 pkt – ocena A – poz. C2 wg Rady Europy
 • 193-199 pkt – ocena B – poz. C1 wg Rady Europy
 • 180-192 pkt – ocena C – poz. C1 wg Rady Europy
 • 160-179 pkt – poz. B2 wg Rady Europy
 • Certificate of Proficiency in English to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej. Poziom egzaminu C2 Proficiency odpowiada najwyższemu międzynarodowemu poziomowi C2 w skali poziomów opracowanych dla potrzeb Ramowego Programu Opisu Kształcenia Rady Europy (Common European Framework of Reference)
 • Przygotowanie do C2 Proficiency wymaga ok. 1100 godzin nauki języka angielskiego
 • C2 Proficiency należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • C2 Proficiency jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • C2 Proficiency jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • C2 Proficiency jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników ministerstwa.
 • C2 Proficiency jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • C2 Proficiency jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • C2 Proficiency spełnia wymagania językowe stawiane przez większość anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Certyfikat C2 Proficiency jest ważny bezterminowo.

Część ustna egzaminu C1 Advanced jest oceniana w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Wszystkie pozostałe części są sprawdzane w Cambridge.To pozwala zachować jednolity poziom oceniania dla zdających na całym świecie.

W Polsce są dwie sesje egzaminu C1 Advanced – w czerwcu i grudniu. W Polsce są dwie sesje egzaminu C2 Proficiency – w czerwcu i grudniu. Zapisy na sesjęczerwcową zwykle odbywają się na przełomie lutego i marca, a na sesję grudniową na przełomie września i października. Zapisy dla spóżnionych w trybie „late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE: 13 października (dla sesji zimowej) – tylko jeden dzień! Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2 miesiące od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 4 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Egzamin C2 Proficiency składa się z 5 części tzw. Papers:

1. Czytanie (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.

2.  Pisanie (2 godziny; 40 punktów) – w tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300-350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

Zalecane lektury na sesje Lato 2008 i Zima 2008:
• Michelle Magorian, Goodnight Mister Tom
• Tobias Hill, The Cryptographer
• Tracy Chevalier, Girl with a Pearl Earring

3. Zastosowanie struktur językowych (1 godzina, 30 minut; 40 punktów) składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.

4. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 40 punktów) składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.

5. Część ustna (około 19 minut; 40 punktów) – w tej części standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Ten fragment egzaminu składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.

Uwaga! Od sesji Zima 2008 część 4 egzaminu C2 Proficiency (Rozumienie ze słuchu) odbywać się będzie tego samego dnia, co części 1, 2 i 3 (Czytanie, Pisanie i Zastosowanie struktur językowych) tego egzaminu. Czas trwania tych czterech części egzaminu pozostaje bez zmian.

C2 Proficiency ma trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E. Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C.
Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.
Oto wyszczególnienie poszczególnych poziomów:

 • oceny pozytywne:
 • ocena A – 80% i więcej
 • ocena B – 75% do 79%
 • ocena C – 60% do 74%
 • oceny negatywne:
 • ocena D – 55% do 59%
 • ocena E – 54% i mniej
 • BEC to najpopularniejsze egzaminy międzynarodowe potwierdzające znajomość języka angielskiego biznesowego.
 • Egzaminy BEC to seria testów na różnych poziomach zaawansowania określająca poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych.
 • Egzaminy BEC określają umiejętności zdającego na trzech poziomach:
  • BEC Preliminary Level – poziom B1 w międzynarodowej skali Rady Europy (odpowiada poziomowi egzaminu PET),
  • BEC Vantage Level – poziom B2 w międzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu FCE),
  • BEC Higher Level – poziom C1 w międzynarodowej skali Rady Europy (poziom egzaminu CAE)
 • Na egzaminach BEC oceniana jest umiejętność czytania, pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim w miejscu pracy.
 • W roku 2002 około 60 000 osób na świecie zdawało egzaminy BEC

Dyplomy BEC uznane są przez organy administracji państwowej i pracodawców za wiarygodny dokument poświadczający umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku zawodowym.

Certyfikat BEC jest ważny bezterminowo.

Egzaminy BEC odbywają się w Polsce co roku w dwóch sesjach egzaminacyjnych: w maju i w listopadzie.

Egzaminy BEC składa się z czterech części (papers):

1. Czytanie (1 godzina; 25% całości punktacji) – składa się z 6 zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie pytań do fragmentów tekstu, wybór odpowiedzi Right/Wrong/Doesn’t, test wielokrotnego wyboru z uzupełnianiem brakujących fragmentów czy uzupełnianie wyrazów. Oceniana jest umiejętność rozumienia różnego rodzaju tekstów biznesowych, np. ogłoszeń, wykresów, rutynowej korespondencji biznesowej, reklam, krótkich tekstów merytorycznych i artykułów.

2. Pisanie (1 godzina 10 minut; 25% całości punktacji) – składa się z 2 zadań. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością przeniesienia informacji do formularza, pisania notatek służbowych, wiadomości, listów i sprawozdań.

3. Rozumienie ze słuchu (około 40 minut; 25% całości punktacji) – składa się z trzech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów i wyławianie konkretnych informacji. Kandydaci muszą zrozumieć różnego rodzaju dialogi i monologi wygłaszane w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Powinni też zrozumieć sens wypowiedzi bez konieczności rozumienia wszystkich słów. Teksty wykorzystywane w tej części to oficjalne i nieoficjalne rozmowy, ogłoszenia, nagrane wiadomości, rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe, rozmowy kwalifikacyjne i dyskusje.

4. Mówienie (około 16 minut; 25% całości punktacji) – w tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części.

Na pozczczególnych poziomach  występują następujące nieznaczne różnice w strukturze egzaminu.

Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B1 w międzynarodowej skali Rady Europy

STRUKTURA EGZAMINU:
W przypadku tego egzaminu części 1 & 2 zostały połączone
Paper 1&2 ( Reading & Writing ) – 1 godzina 
Paper 3 ( Listening) – około 40 minut
Paper 3 ( Speaking) – około 12 minut

Jaka jest skala ocen ?

Certyfikat otrzymują tylko te osoby, które podeszły do wszystkich części egzaminu.
Egzamin BEC Preliminary ma dwie oceny pozytywne i dwie oceny negatywne:

oceny pozytywne:

 • Pass with Distinction- 85% – 100%
 • Pass with Merit – 80% – 84%
 • Pass – od 65% do 79%

oceny negatywne:

 • Poziom A2 w CERF – od 40% do 64%
 • Fail – 39% i ponizej

Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B2 w międzynarodowej skali Rady Europy

STRUKTURA EGZAMINU:
Paper 1 (Reading ) – 1 godzina
Paper 2 ( Writing) – 45 minut
Paper 3 ( Listening) – około 40 minut
Paper 3 ( Speaking) – około 14 minut

Jaka jest skala ocen ?

Certyfikat otrzymują tylko te osoby, które podeszły do wszystkich części egzaminu.
Egzamin BEC Vantage ma trzy oceny pozytywne i dwie oceny negatywne:

oceny pozytywne:

 • A – 80% i powyżej
 • B – od 75% do 79%
 • C – 60% do 74%

oceny negatywne:

 • Poziom B1 wg CERF – od 55% do 59%
 • Fail- 44% i ponizej

Poziom egzaminu odpowiada poziomowi C1 w międzynarodowej skali Rady Europy

STRUKTURA EGZAMINU:
Paper 1 (Reading ) – 1 godzina
Paper 2 ( Writing) – 1 godzina 10 minut
Paper 3 ( Listening) – około 40 minut
Paper 3 ( Speaking) – około 16 minut

Jaka jest skala ocen ?

Certyfikat otrzymują tylko te osoby, które podeszły do wszystkich części egzaminu.
Egzamin BEC Higher ma trzy oceny pozytywne i dwie oceny negatywne:

oceny pozytywne:

 • A – 80% i powyżej
 • B – od 75% do 79%
 • C – 60% do 74%

oceny negatywne:

 • Poziom B2 wg CERF – od 45% do 59%
 • Fail – 44% i ponizej

EGZAMINY CAMBRIDGE ESOL dla DZIECI

Egzamin STARTERS

Cały egzamin trwa 45 minut i składa się z 3 części. Zawiera następujące zadania:

LISTENING (słuchanie ze zrozumieniem), trwa 20 minut, obejmuje 4 zadania, można uzyskać 20 pkt., 

Oczekiwane umiejętności:

 • regowanie na instrukcje,
 • zaznacznie pozycji przedmiotów,
 • zrozumienie i zapisywanie numerów i nazw,
 • zaznaczenie właściwych opcji po wysłuchaniu dialogu.

READING & WRITING TEST (Czytanie i pisanie), trwa 20 minut, obejmiuje 5 zadań, łącznie można uzyskać 25 pkt.

Oczekiwane umiejętności:

 • czytanie krótkich zdań i wybieranie zdań prawdziwych i fałszywych,
 • czytanie jednozdaniowych opisów obrazka i udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • uzupełnianie luk w krótkim tekście,
 • uzupełnianie odpowiedzi do historyjek obrazkowych.

SPEAKING (Mówienie), trwa 3-5 minut, obejmuje 5 zadań.

Oczekiwane umiejętności:

 – rozumienie i poprawne wykonywanie instrukcji dotczących:

 • wskazywania właściwej części obrazka,
 • umieszczenia obrazków na większej ilustracji,
 • udzielenia krótkich odpowiedzi dotyczących ilustacji,
 • udzielenie informacji na swój temat.

Egzamin MOVERS

Cały egzamin trwa 65 minut i składa się z 3 części. Zawiera następujące zadania:

LISTENING (słuchanie ze zrozumieniem), trwa 25 minut, obejmuje 5 zadań, łącznie można uzyskać 25 pkt., 

Oczekiwane umiejętności:

 • rozumienie nazw i opisów,
 • uzupełnianie luk w teście (znajomość liczb, umiejętności literowania)
 • wybieranie właściwej odpowiedzi po wysłuchaniu dialogu,
 • reagowanie na podawane instrukcje.

 READING & WRITING TEST (czytanie i pisanie), trwa 30 minut, obejmiuje 6 zadań, łącznie można uzyskać 40 pkt.

Oczekiwane umiejętności:

 • zrozumienie krótkich definicji i dopasowanie odpowiedniej nazwy,
 • czytanie opisu obrazka i udzielania krótkich odpowiedzi na pytanie związane z obrazkiem,
 • uzupełnienie luk w teście podanymi słówkami,
 • czytanie historyjek i uzupełnianie luk w tekście,
 • uzupełnienie luk w tekście poprawną formą gramatyczną (z trzech możliwych do wyboru).

SPEAKING (Mówienie), trwa 5-7 minut, obejmuje 4 zadania.

Oczekiwane umiejętności:

 • opisywanie obrazków i znajdowanie różnic,
 • tworzenie historyjki na podastawie sekwencji obrazków,
 • wybieranie ilustracji różnej od pozostałych, podanie uzasadnienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie osobiste.

Egzamin FLYERS

Cały egzamin trwa 75 minut i  składa się z 3 części. Zawiera następujące zadania:

LISTENING (słuchanie ze zrozumieniem), trwa 25 minut, obejmuje 5 zadań, łącznie można uzyskać 25 pkt., 

Oczekiwane umiejętności:

 • rozumienie nazw i opisów,
 • uzupełnianie luk w teście (znajomość liczb, umiejętności literowania)
 • wybieranie właściwej odpowiedzi po wysłuchaniu dialogu,
 • reagowanie na podawane instrukcje.

 READING & WRITING TEST (czytanie i pisanie), trwa 40 minut, obejmiuje 7 zadań, łącznie można uzyskać 50 pkt.

Oczekiwane umiejętności:

 • zrozumienie krótkich definicji i dopasowanie odpowiedniej nazwy,
 • czytanie opisu obrazka i udzielania krótkich odpowiedzi na pytanie związane z obrazkiem,
 • uzupełnienie luk w teście podanymi słówkami,
 • czytanie historyjek i uzupełnianie luk w tekście,
 • uzupełnienie luk w tekście poprawną formą gramatyczną (z trzech możliwych do wyboru).

SPEAKING (Mówienie), trwa 7-9 minut, obejmuje 4 zadania.

Oczekiwane umiejętności:

 • opisywanie obrazków i znajdowanie różnic,
 • tworzenie historyjki na podastawie sekwencji obrazków,
 • wybieranie ilustracji różnej od pozostałych, podanie uzasadnienia,
 • udzielanie odpowiedzi na pytanie osobiste.

Wybierz interesujący Cię kurs i wyślij zgłoszenie

Kwalifikacja do grup jest bezpłatna i niezobowiązująca. Koordynator kursów skontaktuje się w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz się
© 2020 - 2023 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia