Egzamin z języka hiszpańskiego

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność – egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych – już ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców – krajowych i zagranicznych – daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

poziom średniozaawansowany

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie ze zrozumieniem, czas 45 min, maksymalna ilość punktów – 75
 2. Test leksykalno-gramatyczny czas 45 min, maksymalna ilość punktów – 30
 3. Słuchanie na rozumienie, czas 30 min, maksymalna ilość punktów – 75
 4. Pisanie listu wg określonego planu czas 30 min, maksymalna ilość punktów 45

CZĘŚĆ USTNA (zdawana indywidualnie) obejmuje trzy zadania, czas 15 min, maksymalna ilość punktów – 75

 1. Kominukacja w sytuacjach dotyczących życia codziennego.
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

Obecinie wprowadzono również egzaminy TELC A2 ESCUELA i TELC B1 ESCUELA, przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Są to certyfikaty, które powstały z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby zdobyć dokument potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego na poziomach A2 oraz B1. Forma egzaminu jest taka sama jak TELC A2 i TELC B1, natomiast tematyka bliższa zainteresowaniom młodzieży.

poziom podstawowy wyższy

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Leksyka i gramatyka, około 15 min., można uzyskać 13 pkt.
 2. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min, można uzyskać 24 pkt.
 3. Czytanie na rozumienie, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, trwa 15 min, maksymalna punktacja – 12.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), trwa 10 min, składa się z trzech zadań:

 1. Poznawanie się nawzajem, można otrzymać 3 pkt.
 2. Wymiana informacji, punktacja – 12.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat – 12 pkt.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

 • System egzaminów DELE to oficjalne certyfikaty językowe potwierdzające poziom kompetencji językowych w języku hiszpańskim.
 • Egzaminy DELE są zarządzane przez Ministerstwo Oświaty, Kultury i Sportu.
 • Przygotowaniem egzaminów zajmuje się Uniwersytet w Salamance.
 • Za organizację sesji egzaminacyjnych odpowiedzialny jest Instytut Cervantesa.
 • W Polsce egzaminy DELE można zdawać w : Krakowie, Częstochowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.

Dyplomy DELE są ważne bezterminowo.

Egzaminy DELE występują na trzech poziomach zaawansowania:

 • Diploma Inicial de Espanol – egzamin na poziomie B1 ( Threshold ) w skali Rady Europy
 • Diploma Intermedio de Espanol – egzamin na poziomie B2 ( Vantage ) w skali Rady Europy
 • Diploma Superior de Espanol – egzamin na poziomie C2 ( Mastery ) w skali Rady Europy

Ezgamin DELE ocenia Uniwersytet w Salamance.

Egzaminy są organizowane dwa razy do roku – w maju i listopadzie.

Według ALTE ( Association of Language Testers in Europe ) Diploma Superieur jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

Język angielski: Certificate in Advanced English (CAE)
Język francuski: Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS)
Język niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin składa się z następujących części:
• Rozumienie tekstu (60 min.)
• Zredagowanie listu o tematyce zawodowej i wypracowania (60 min) Każdy z tekstów powinien zawierać od 150 do 200 slów.
• Rozumienie ze słuchu (45 min.) Należy odpowiedzieć na 16 pytań dotyczących czterech wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. rozmów lub wypowiedzi pochodzących ze środków masowego przekazu.
• Test sprawdzający z gramatyki i słownictwa (60 min.)
• Rozmowa (10-15 min.)

Uwaga! Aby otrzymać dyplom należy podczas egzamniu uzyskać minimum 70% maksymalnej liczby punktów.

Według ALTE ( Association of Language Testers in Europe ) Diploma Intermedio jest odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych:

Język angielski: First Certificate in English (FCE)
Język francuski: Diplôme de Langue Française (DL)
Język niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin składa się z następujących części:
• Rozumienie tekstu (60 min.)
• Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min) Każdy z tekstów powinien zawierać od 150 do 200 słów.
• Rozumienie ze słuchu (30 min.) Należy odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących czterech wypowiedzi nagranych, np. ogłoszeń, wiadomości, rozmów, wywiadów.
• Test sprawdzający znajomość gramatyki i słownictwa (60 min.)
• Rozmowa (10-15 min.)

Uwaga! Aby otrzymać dyplom należy podczas egzamniu uzyskać minimum 70% maksymalnej liczby punktów.

Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) Diploma Inicjal jest odpowiednikiem następujących dyplomów:

Język angielski: Preliminary Englist Test (PET)
Język francuski: Certificat d’Études de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)
Język niemiecki: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZdaF)

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin składa się z następujących części:
• Rozumienie tekstu (40 min.)
• Zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej (50 min.)
• Rozumienie ze słuchu (30 min.)
• Test gramatyczny i sprawdzający znajomość słownictwa (40 min.)
• Rozmowa (10-15 min.)

Uwaga! Aby otrzymać dyplom należy podczas egzamniu uzyskać minimum 70% maksymalnej liczby punktów.

Wybierz interesujący Cię kurs i wyślij zgłoszenie

Kwalifikacja do grup jest bezpłatna i niezobowiązująca. Koordynator kursów skontaktuje się w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz się
© 2020 - 2023 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia