Egzamin z języka niemieckiego

Nasze kursy języka niemieckiego skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności językowe lub od podstaw nauczyć się niemieckiego.

Columbus to skuteczne i sprawdzone metody nauki niemieckiego w Lublinie – niemiecki do matury, przygotowanie do egzaminów międzynarodowych oraz wiele innych.

To co nas wyróżnia to wieloletnia obecność na rynku, doświadczona kadra lektorska oraz indywidualne podejście do uczestników naszych kursów niemieckiego. W Lublinie do Twojej dyspozycji są aż trzy lokalizacje – wybierz najbardziej dogodną i rozpocznij już dziś naukę niemieckiego.

Columbus – skuteczna nauka niemieckiego w Lublinie.

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność – egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych – już ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców – krajowych i zagranicznych – daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Certyfikat ZDfB potwierdza, że posiadająca go osoba potrafi porozumiewać się w standardowych sytuacjach związanych z pracą zawodową. Rozumie także proste teksty ekonomiczne, umie sformułować rutynowe pismo i odpowiednio reagować w rozmowach na temat pracy zawodowej  

Jak wygląda egzamin Telc Deutsch B2 Beruf ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – trwa 160 minut i składa się z czterech części.
 2. Strukturen und Wortschatz – składa się z trzech części. Dwa zadania polegają na uzupełnianiu luk w tekstach (test wielokrotnego wyboru). Zadanie trzecie to korekta błędów w podanym tekście, czas: 30 min., do uzyskania jest 20 pkt.
 3. Leseverstehen – trzy zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego, trwa 40 minut, można zdobyć 40 pkt.
 4. Hörverstehen – składa się z trzech części, czas: 30 min., do uzyskania jest 50 pkt.
 5. Korrespondenz – napisanie dwóch listów o tematyce zawodowej (redagowanie listu metodą porządkowania gotowych elementów leksykalnych i składniowych oraz redagowanie listu według podanych punktów), maksymalny czas 60 min., za tę część można uzyskać 40 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA – trwa około 20 minut i obejmuje 3 zadania, za które można uzyskać w sumie 50 punktów.
 7. Selbstdarstellung (autoprezentacja ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej).
 8. Darstellung eines Schaubildes (prezentacja i omówienie diagramu, grafiki).
 9. Geschäftsfall/Rollenspiel (rozwiązanie problemu o tematyce zawodowej).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Certyfikat C1 to świadectwo znajomości języka, która umożliwia rozumienie dość długich ambitnych tekstów z szerokiego zakresu tematów oraz pojmowanie także znaczeń wyrażonych w podtekście. Posiadacz certyfikatu potrafi efektywnie i swobodnie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym, w szkole i na uczelni. Umie formułować jasne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień, właściwie wykorzystując rozmaite środki służące spójności tekstu.

Jak wygląda egzamin Telc Deutsch C1?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – trwa 215 minut i składa się z trzech części.
 2. Leseverstehen – składa się z czterech części. Oprócz typowych zadań sprawdzających zrozumienie przeczytanego tekstu są zadania polegające na wyszukiwaniu synonimów oraz korekcie tekstu, trwa 100 minut, do uzyskania jest 114 pkt.
 3. Hörverstehen – 3 zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego oraz 1 zadanie polegające na transferze informacji, czas: 55 min.,  do uzyskania są w sumie 72 pkt.
 4. Schriftlicher Ausdruck – napisanie dwóch tekstów na podane tematy, trwa maksymalnie 60 min., do uzyskania są 72 pkt.
 5. CZĘŚĆ USTNA – trwa około 15 minut i obejmuje 4 zadania, za które można uzyskać w sumie 72 punkty.
 6. Gespräch/Interview (rozmowa na podany temat).
 7. Präsentation (prezentacja wybranego tematu w postaci krótkiego referatu).
 8. Diskussion (dyskusja na temat podanej tezy).
 9. Zusammenfassung (podsumowanie dyskusji).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A2+ 

Jak wygląda egzamin Telc Test Arbeitsplatz Deutsch A2+ ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech części
 2. Leseverstehen – czytanie krótkich tekstów i odnajdywanie w nich wymaganych informacji, czas – 40 minut, maksymalna liczba punktów – 30 pkt.
 3. Schreiben – pisanie listu według podanych wskazówek, trwa 45 min, do uzyskania jest 20 pkt.
 4. Hörverstehen – słuchanie, składa sie z dwóch części, czas – 30 min., do zdobycia 30 pkt.
 5. Wortschatz-Strukturen – test leksykalno-gramatyczny, trwa 20 minut, maksymalna punktacja 10 pkt.

CZĘŚĆ USTNA trwa około 15 min. i obejmuje dwa zadania, za które można otrzymać w sumie 30 punktów

 1. Kommunikation in Alltagssituationen – komunikacja w sytuacjach dotyczących życia codziennego o tematyce zawodowej.
 2. Freies Gespräch über ein Thema – opis ilustracji, rozmowa na zadany temat o charakterze zawodowym.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Jest egzaminem na poziomie wysokiej samodzielności używania języka, po około 400-600 godzinach nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w sposób swobodny, płynny i spontaniczny porozumiewać się w języku niemieckim we wszystkich sferach życia codziennego, w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zdający powinien jasno i precyzyjnie udzielać wszelkich informacji, formułować wypowiedzi zarówno w mowie jak i piśmie. 

 Jak wygląda egzamin Telc Deutsch B2 ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – trwa 140 minut i składa się z czterech części.
 2. Leseverstehen – składa się z trzech części, trwa 70 min., do uzyskania jest 75 pkt.
 3. Sprachbausteine – dwa zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekstach: test wyboru i test wielokrotnego wyboru, czas: 20 min, do uzyskania w sumie 30 pkt.
 4. Hörverstehen – składa się z trzech części, trwa 20 min., do uzyskania jest 75 pkt.
 5. Schriftlicher Ausdruck – napisanie listu na jeden z dwóch podanych tematów według określonego planu, trwa 30 min., za tę część można uzyskać 45 pkt.
 6. CZĘŚĆ USTNA – trwa około 15 minut i obejmuje 3 zadania, za które można uzyskać w sumie 75 punktów.
 7. Präsentation (prezentacja jednego z podanych tematów, odpowiedzi na pytania rozmówcy dotyczących prezentacji).
 8. Diskussion (prezentacja i dyskusja na temat przedstawionego w tekście problemu).
 9. Problemlösung (wspólne planowanie określonego przedsięwzięcia, wymiana poglądów, uzgodnienie wspólnego stanowiska).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A2. Jest to drugi stopień w sześciostopniowej skali określającej poziom biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A2 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin ten jest odpowiedni dla osób, które po uzyskaniu poziomu A1 uczestniczyły kolejnych zajęciach językowych w liczbie godzin 100-150 (czyli po około 200-300 godzinach nauki języka ogółem). 

Jak wygląda egzamin Telc Deutsch A2 ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z trzech zadań (łącznie 45 pkt.)
 2. Hörverstehen (Komunikacja) – słuchanie zapowiedzi, krótkich informacji telefonicznych, czas – około 20 min., można uzyskać 15pkt.
 3. Leseverstehen – czytanie krótkich tekstów i odnajdywanie w nich wymagancyh informacji, trwa 20min, można uzyskać 15 pkt.
 4. Schreiben – uzupełnianie brakujących informacji w podanym formularzu oraz sporządzenie krótkiej informacji o charakterze prywatnym (list, e-mail) wg podanych wytycznych, czas – 30 minut, maksymalna punktacja 15 pkt.
 5. CZĘŚĆ USTNA trwa około 15 min. i składa się z trzech części za które można uzyskać łącznie 15 punktów.
 6. Sich vorstellen – przedstawienie się.
 7. Ein Alltagsgespräch führen – prowadzenie rozmowy na temat życia codziennego, formułowanie pytań, mudzielanie odpowiedzi na pytania.
 8. Etwas aushandeln – ustalanie terminu, składanie propozycji, reagowanie na propozycje rozmówcy.

 Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Zertifikat Deutsch jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1 wg klasyfikacji Rady Europy), tj. po około 400 do 600 godzin intensywnej nauki. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, iż dysponuje znajomością języka niemieckiego, która umożliwia mu podstawową komunikację językową w mowie i piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.
Do egzaminu mogą przystępować kandydaci, którzy ukończyli 16 lat.

Jak wygląda egzamin ZD ?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań, trwa 150 minut
 2. Leseverstehen – czas 70 min., maksymalna punktacja 75 pkt.
 3. Sprachbausteine – dwa zadania polegające na uzupełnianiu luk w tekstach: test wyboru i test wielokrotnego wyboru, czas 20 min, do uzyskania w sumie 30 pkt.
 4. Hörverstehen – składa się z trzech części, trwa 30 min, do uzyskania jest 75 punktów.
 5. Schriftlicher Ausdruck – napisanie listu według określonego planu, czas 30 min., za tę część można uzyskać 45 punktów.
 6. CZĘŚĆ USTNA – trwa około 15 minut i obejmuje 3 zadania, za które można uzyskać w sumie 75 punktów.
 7. Kontaktaufnahme (Rozmowa na temat własnej osoby, pozyskiwanie informacji na temat rozmówcy).
 8. Gespräch über ein Thema (prezentacja materiału obrazkowego, rozmowa na określony temat, prezentacja własnej opinii).
 9. Gemeinsam eine Aufgabe lösen (wspólne planowanie określonego przedsięwzięcia, składanie propozycji, reagowanie na propozycje).

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A1. Jest to pierwszy stopień w sześciostopniowej skali określającej poziomy biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A1 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzaminy na poziomie A1 są dopasowane do osób, które ukończyły 100-150 godzinny cykl nauczania języka. 

Jak wygląda egzamin  Telc Deutsch A1?

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z trzech części (łącznie 45 pkt.) 
 2. Hörverstehen (Komunikacja) – słuchanie zapowiedzi, krótkich informacji telefonicznych, czas – około 20 min., można uzyskać 15pkt.
 3. Leseverstehen – czytanie krótkich tekstów i odnajdywanie w nich wymagancyh informacji, trwa 25 min, można uzyskać 15 pkt.
 4. Schreiben – uzupełnianie brakujących informacji w podanym formularzu oraz sporządzenie krótkiej informacji o charakterze prywatnym (list, e-mail) wg podanych wytycznych, czas – 20 min, maksymalna punktacja – 15 pkt.
 5. CZĘŚĆ USTNA trwa około 15 min. i składa się z trzech części za które można uzyskać łącznie 15 punktów.
 6. Sich vorstellen – przedstawienie się.
 7. Um Informationen bitten und Informationen geben – pozyskiwanie i udzielanie informacji.
 8. Bitten formulieren und darauf reagieren – formułowanie próśb i reagowanie na prośby.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

EGZAMINY Goethe-Institut

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Jest międzynarodowym egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 – 16 lat.
 • Dokumentuje on zamknięcie procesu uczenia się języka niemieckiego na poziomie A1 według wytycznych Rady Europy.
 • Treściowo i formalnie egzamin dostosowany jest do potrzeb młodocianego odbiorcy.
 • Przystępujący do egzaminu potrafi komunikować się w prostych i podstawowych sytuacjach dnia codziennego poprzez ustne i pisemne formułowanie swoich wypowiedzi.

Fit in Deutsch 1 składa się z grupowego egzaminu pisemnego i grupowego egzaminu ustnego (maksymalnie 6 osób).

Egzamin pisemny trwa łącznie 60 min. i obejmuje następujące części:

1. Słuchanie – trwa ok. 20 min. i składa się z dwóch części, podczas których uczestnik powinien wykazać się umiejętnością detalicznego i selektywnego słuchania.

2. Czytanie – trwa 20 min. i obejmuje krótkie, wspomagane obrazkami, teksty z gazet młodzieżowych, po przeczytaniu których sprawdzane jest rozumienie globalne, selektywne i detaliczne.

3. Pisanie – trwa 20 min. podczas których uczestnik powinien sformułować prostą wypowiedź pisemną, minimum 30 słów, jako reakcje na otrzymaną korespondencję. Początek wypowiedzi jest już podany.

4. Egzamin ustny – jest egzaminem grupowym z maksymalnie 6 uczestnikami i trwa 15 min: Wypowiedź ustna składa się z trzech części: przedstawienia się, sformułowania pytania i odpowiedzi zgodnie z wylosowanym tematem, sformułowania prośby lub żądania zgodnie z wylosowanym tematem.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Jest międzynarodowym egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 – 16 lat.
 • Dokumentuje on zamknięcie procesu uczenia się języka niemieckiego na poziomie A1 według wytycznych Rady Europy.
 • Treściowo i formalnie egzamin dostosowany jest do potrzeb młodocianego odbiorcy.
 • Przystępujący do egzaminu potrafi komunikować się w prostych i podstawowych sytuacjach dnia codziennego poprzez ustne i pisemne formułowanie swoich wypowiedzi.

Fit in Deutsch 1 składa się z grupowego egzaminu pisemnego i grupowego egzaminu ustnego (maksymalnie 6 osób).

Egzamin pisemny trwa łącznie 60 min. i obejmuje następujące części:

1. Słuchanie – trwa ok. 20 min. i składa się z dwóch części, podczas których uczestnik powinien wykazać się umiejętnością detalicznego i selektywnego słuchania.

2. Czytanie – trwa 20 min. i obejmuje krótkie, wspomagane obrazkami, teksty z gazet młodzieżowych, po przeczytaniu których sprawdzane jest rozumienie globalne, selektywne i detaliczne.

3. Pisanie – trwa 20 min. podczas których uczestnik powinien sformułować prostą wypowiedź pisemną, minimum 30 słów, jako reakcje na otrzymaną korespondencję. Początek wypowiedzi jest już podany.

4. Egzamin ustny – jest egzaminem grupowym z maksymalnie 6 uczestnikami i trwa 15 min: Wypowiedź ustna składa się z trzech części: przedstawienia się, sformułowania pytania i odpowiedzi zgodnie z wylosowanym tematem, sformułowania prośby lub żądania zgodnie z wylosowanym tematem.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Należy znać język na poziomie świadectwa „Zertifikat Deutsch” słownictwo i tematyka zaczerpnięte z życia codziennego – w mowie i w piśmie oraz słownictwo zawodowe związane tematycznie z wykonywaną pracą zawodową.
 • Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w działalności zawodowej, w tym korespondencja ogólna i związana z przedsiębiorstwem umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych na tematy zawodowe.
 • Uzyskane świadectwo potwierdza kompetencje językowe niezbędne przy posługiwaniu się językiem niemieckim w sprawach ogólnych i zawodowych, na tym samym znacznie zwiększa szanse na rynku pracy.
 • Świadectwo honorowane przez Urząd Służby Cywilnej.
 • Dyplom Zertifikat Deutsch für den Beruf jest znany i ceniony przez pracodawców jako poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym z zakresu ekonomii i gospodarki.

1. Część gramatyczno-leksykalna (30 min)
• zadania substytucyjne i wyboru
• korekta krótkiego listu

2. Rozumienie tekstu czytanego (40 min) – 3 zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego

3. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min)
• rozmowa telefoniczna
• scenki sytuacyjne
• audycja w radiu

4. Korespondencja (60 min)
• redagowanie listu metodą porządkowania gotowych elementów leksykalnych i składniowych
• redagowanie listu wg. podanych punktów

5. Egzamin ustny (20 min), składa się z:
• prezentacja własnej osoby ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej – ok. 7 min.
• przedstawienie wykresu i jego omówienie – 5 min.
• inscenizacja – rozmowa służbowa – 8 min.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Jest międzynarodowym egzaminem na poziomie elementarnej znajomości języka dla dorosłych na poziomie A1 opracowanym zgodnie z wytycznymi Rady Europy.
 • Przystępujący do egzaminu potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia języka potocznego oraz formułować bardzo proste wypowiedzi celem zaspokojenia konkretnych podstawowych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące danych osobowych. Jego umiejętności językowe pozwalają mu na funkcjonowanie i uczestniczenie w życiu codziennym i zawodowym krajów niemieckojęzycznych.

Egzamin składa się z grupowego egzaminu pisemnego i grupowego egzaminu ustnego.
Egzamin składa się z następujących części:

1. Słuchanie – składa się z trzech części i trwa ok. 20 min, podczas których uczestnik słucha wypowiedzi zawierających krótkie informacje, po czym rozwiązuje odpowiednie zadania.

2. Czytanie – składa się z trzech części i trwa 25 min, podczas których uczestnik czyta krótkie listy, proste ogłoszenia oraz instrukcje, po czym rozwiązuje odpowiednie zadania.

3. Pisanie – składa się z dwóch części, trwa 20 min, podczas których uczestnik powinien wypełnić formularz i sformułować krótką notatkę.

4. Egzamin ustny – wypowiedź ustna składa się z trzech części, w których uczestnik powinien się przedstawić, porosić o udzielenie informacji na zadany temat i ich również udzielić oraz sformułować prośbę i zareagować na nią.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Jest międzynarodowym egzaminem na poziomie elementarnej znajomości języka dla dorosłych na poziomie A2 opracowanym zgodnie z wytycznymi Rady Europy.
 • Przystępujący do egzaminu potrafi zrozumieć pojedyncze zdania i krótkie wypowiedzi oraz często używane zwroty w języku potocznym. Potrafi porozumieć się w trakcie wykonywania zadań codziennych, wymagających bezpośredniej i prostej a jednocześnie skutecznej wymiany informacji.

Egzamin składa się z grupowego egzaminu pisemnego i grupowego egzaminu ustnego.
Egzamin składa się z następujących części:

1. Słuchanie – składa się z trzech części i trwa ok. 20 min, podczas których uczestnik – po wysłuchaniu krótkich rozmów telefonicznych, wywiadów radiowych i codziennych rozmów – rozwiązuje odpowiednie zadania.

2. Czytanie – składa się z trzech części i trwa 20 min, podczas których – po przeczytaniu krótkich listów, notatek i ogłoszeń – uczestnik rozwiązuje odpowiednie zadania.

3. Pisanie – składa się z dwóch części, trwa 30 min, podczas których uczestnik powinien wypełnić formularz i sformułować krótkie zawiadomienie na podany temat.

4. Egzamin ustny – wypowiedź ustna składa się z trzech części, podczas których uczestnik powinien się przedstawić, przeprowadzić z partnerem krótką rozmowę na temat z dnia codziennego oraz przeprowadzić krótkie negocjacje na zadany temat.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać się  znajomością języka niemieckiego, która umożliwia komunikację językową w mowie i w piśmie.
 • Do egzaminu mogą przystępować osoby, które ukończyły 16 lat.
 • Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i w wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości podstaw języka niemieckiego. Posiadacz certyfikatu opanował ok. 2000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne. Może uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólne.
 • Dyplom ZD w Niemczech jest honorowany jako zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego wymagane do uzyskania obywatelstwa.
 • ZD jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • ZD jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie.
 • ZD spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Egzamin składa się z następujących części:

Część 1 (trwa 90 min):

– rozumienie tekstu czytanego
• 1- 2 dłuższe teksty
• 5 krótkich tekstów
• 12 ogłoszeń
Wszystkie teksty o łącznej długości do 1000 słów. Typ zadań – przyporządkowanie, zadania wielokrotnego wyboru
– komponent gramatyczno – leksykalny
• 2 teksty o łącznej długości do 350 słów
Typ zdań – przyporządkowanie, zadania wielokrotnego wyboru

Część 2 (trwa 30 min) – rozumienie tekstu słuchanego
• 5 krótkich tekstów
• wywiad lub rozmowa
Typ zadań – zadania wyboru prawda/fałsz

Część 3 (trwa 30 min) – pisanie
list osobisty lub półformalny w oparciu o polecenia zawarte w czterech podanych punktach (ok. 150 wyrazów)

Część 4 (trwa 15 min) – egzamin ustny składa się z następujących części:
• nawiązanie kontaktu między egzaminowanym i egzaminującym – 3 min.
• rozmowa na zaproponowany egzaminowanemu temat – 6 min.
• wspólne rozwiązanie problemu – zadania w oparciu o podaną sytuację – 6 min.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Od kandydata oczekuje się słownictwa wykraczającego poza poziom podstawowy, co umożliwia mu rozumienie głównych treści w tekstach o tematyce konkretnej i abstrakcyjnej.
 • Kandydat powinien potrafić argumentować, uczestniczyć w dyskusji, wyrażać własne zdanie, nie popełniając przy tym rażących błędów językowych.
 • Budując wypowiedzi spontaniczne, dłuższe kandydat jest w stanie porozumiewać się z rozmówcą bez większego wysiłku. Umie także poprawić własne błędy.

Egzamin składa się z następujących części:

1. Rozumienie tekstu czytanego (80 min)
• selektywne wyszukiwanie informacji w krótkich artykułach, ogłoszeniach
• tekst wyboru w tekście o charakterze popularnonaukowym
• pozytywna lub negatywna ocena poglądów autora tekstu
• gramatyczno-leksykalne uzupełnianie tekstu z lukami

2. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min)
• rozmowa telefoniczna
• audycja radiowa

3. Wypowiedź pisemna (80 min)
• list czytelnika do redakcji
• korekta listu formalnego

4. Egzamin ustny (15 min) – zdaje się pojedynczo lub w parach
• Zadanie 1 – Wypowiedź monologowa na zadany temat
• Zadanie 2 – Dyskusja przy pomocy argumentów za i przeciw prowadząca do dokonania ostatecznego wyboru jednej oferty.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Należy znać język na poziomie świadectwa „Zertifikat Deutsch” słownictwo i tematyka zaczerpnięte z życia codziennego – w mowie i w piśmie oraz słownictwo zawodowe związane tematycznie z wykonywaną pracą zawodową.
 • Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w działalności zawodowej, w tym korespondencja ogólna i związana z przedsiębiorstwem umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych na tematy zawodowe.
 • Uzyskane świadectwo potwierdza kompetencje językowe niezbędne przy posługiwaniu się językiem niemieckim w sprawach ogólnych i zawodowych, na tym samym znacznie zwiększa szanse na rynku pracy.
 • Świadectwo honorowane przez Urząd Służby Cywilnej.
 • Dyplom Zertifikat Deutsch für den Beruf jest znany i ceniony przez pracodawców jako poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym z zakresu ekonomii i gospodarki.

1. Część gramatyczno-leksykalna (30 min)
• zadania substytucyjne i wyboru
• korekta krótkiego listu

2. Rozumienie tekstu czytanego (40 min) – 3 zadania sprawdzające zdolność rozumienia selektywnego, ogólnego i szczegółowego

3. Rozumienie tekstu słuchanego (30 min)
• rozmowa telefoniczna
• scenki sytuacyjne
• audycja w radiu

4. Korespondencja (60 min)
• redagowanie listu metodą porządkowania gotowych elementów leksykalnych i składniowych
• redagowanie listu wg. podanych punktów

5. Egzamin ustny (20 min), składa się z:
• prezentacja własnej osoby ze szczególnym uwzględnieniem sfery zawodowej – ok. 7 min.
• przedstawienie wykresu i jego omówienie – 5 min.
• inscenizacja – rozmowa służbowa – 8 min.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Kandydat potrafi zrozumieć dłuższe teksty z różnych dziedzin, także specjalistycznych, koncentrując się na informacjach szczegółowych.
 • Jego wypowiedź powinna być spontaniczna i płynna, przy zastosowaniu zróżnicowanego słownictwa, zwrotów i urozmaiconych struktur syntaktycznych, tworząca logiczną całość.
 • Kandydat powinien odznaczać się precyzją i kompleksowością wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Świadectwo honorowane przez Urząd Służby Cywilnej. Uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r.)

1. Rozumienie tekstu czytanego (70 min)
• rozumienie tekstu specjalistycznego globalnie i szczegółowo
• selekcja informacji i przyporządkowywanie tez
• gramatyczno-leksykalne uzupełnianie tekstu z lukami

2. Rozumienie tekstu słuchanego (40 min)
• rozmowa
• audycja radiowa, reportaż

3. Wypowiedź pisemna (80 min)
• referat w oparciu o statystykę
• gramatyczno-leksykalne przekształcenie listu formalnego

4. Egzamin ustny (15 min), zdaje się pojedynczo lub w parach
• Zadanie 1 – Wypowiedź monologowa na zadany temat (argumenty za i przeciw)
• Zadanie 2 – Rozmowa z partnerem oparta na argumentacji prowadząca do podjęcia wspólnej decyzji, czyli dokonania najlepszego wyboru.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że opanował ponadregionalny standardowy język niemiecki w różnych dziedzinach na poziomie zaawansowanym. Musi rozumieć autentyczne teksty i sprawnie wyrażać się w mowie i piśmie.
 • Do egzaminu mogą przystępować osoby, które ukończyły 16 lat. ZOP zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego na wszystkich uczelniach i uniwersytetach w Niemczech.

ZOP uprawnia nauczycieli nie będących germanistami do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r.)

1. Praca z tekstem
tekst autentyczny, rzeczowy długość 800-1000 słów 
– wyjaśnienie tekstu (90 min) 
– przekształcenie gramatyczne tekstu przy zachowaniu jego treści (90 min)

2. Rozumienie tekstu słuchanego (ok. 40 min)
praca z autentycznym tekstem (audycja radiowa lub wywiad) polegająca na sformułowaniu notatek

3. Wypowiedź pisemna 250 wyrazów (90 min + 5 naliczenie słów)
Dwie możliwości do wyboru:
1. do wyboru jeden z czterech tematów dotyczących zagadnień związanych z lekturą (co roku do wyboru dwie lektury z podanej listy)
2. do wyboru jeden z czterech tematów wolnych

4. Egzamin ustny (20 min), składa się z:
• przeczytanie krótkiego autentycznego tekstu oraz jego streszczenie i rozmowa z egzaminatorem na temat związany z treścią tekstu
• wygłoszenie referatu na temat ogólny (temat referatu ustala się z komisją co najmniej na tydzień przed egzaminem)
• rozmowa z komisją na temat związany z referatem

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Certyfikat Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) potwierdza, że jego posiadacz opanował ponadregionalny standardowy język niemiecki w stopniu umożliwiającym różnicowanie niuansów stylistycznych i znaczeniowych. Rozumie on ambitne oryginalne teksty (przede wszystkim literackie) i potrafi sprawnie formułować wypowiedzi pisemne i ustne.
 • Pod względem stopnia trudności egzamin KDS odpowiada egzaminowi Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), ale dodatkowo świadczy on o orientacji w różnych dziedzinach kultury niemieckiej i o posiadanej wiedzy na temat Niemiec.
 • Do egzamniu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Dyplom uzyskany po egzaminie jest wystarczającym dowodem znajomości języka niemieckiego do podjęcia studiów w Niemczech.
 • Zwalnia on ze wstępnego egzaminu z języka niemieckiego na wielu uniwersytetach w Niemczech.

1. Egzamin ustny (20 min):
• odczytanie krótkiego autentycznego tekstu – 5 min.
• wygłoszenie referatu na temat ogólny (temat wybierany jest z trzech podanych) i rozmowa na temat referatu z egzaminującymi – 15 min.

2. Egzamin pisemny składa się z następujących części:
PRACA Z TEKSTEM (90 min)
analiza tekstu literackiego – odpowiedzi na pytania do tekstu, zadania do słownictwa

KOMPONENT GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY (ok. 60 min)
zadania sprawdzające znajomość różnorodnych struktur gramatycznych i leksykalnych

DYKTANDO (20 min)
tekst o długości ok. 20 wierszy

LEKTURA (120 min)
wykonanie zadań do dwóch z czterech podanych książek z wykazu lektur.

Jednym z licznych zadań, którymi zajmuje się Instytut Goethego Inter Nationes jest opracowanie i przeprowadzenie egzaminów z języka niemieckiego, znanych i honorowanych na całym świecie. Instytut Goethego Inter Nationes jest wiodącym niemieckim ośrodkiem promującym kulturę i język niemiecki. Instytut powstał w 1951 roku, dziś dysponuje 128 ośrodkami w 76 krajach i posiada 188 centrów egzaminacyjnych.
Instytut Goethego proponuje egzaminy na różnych poziomach zaawansowania – zarówno z języka niemieckiego ogólnego, jak i o charakterze biznesowym.

 • Certyfikat Großes Deutsches Sprachdiplom poświadcza znajomość języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego.

1. Egzamin ustny (25 min):
• odczytanie krótkiego autentycznego tekstu – 5 min.
• wygłoszenie referatu na temat ogólny (temat wybierany jest z trzech podanych) i rozmowa na temat referatu z egzaminującymi – 15 min.

2. Egzamin pisemny składa się z następujących części:
WYPOWIEDŹ PISEMNA (210 min)
wypracowanie na ogólny temat wybrany z podanych sześciu

PRACA Z TEKSTEM (120 min)
analiza tekstu pod względem treści, słownictwa i stylu

KOMPONENT GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY (60 min)
zadania sprawdzające umiejętność operowania językiem

DYKTANDO (20 min)
tekst o długości ok. 20 wierszy

LEKTURA (120 min)
pytania z zakresu lektury dotyczącej nauk przyrodniczych, ekonomicznych lub literatury pięknej na podstawie dwóch wybranych z listy lektur książek

LEKTURA (90 min)
pytania z zakresu lektury dotyczącej historii Niemiec i ich stosunków społeczno-politycznych na podstawie dwóch wybranych z listy lektur książek

Wybierz interesujący Cię kurs i wyślij zgłoszenie

Kwalifikacja do grup jest bezpłatna i niezobowiązująca. Koordynator kursów skontaktuje się w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz się
© 2020 - 2023 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia