Egzamin z języka rosyjskiego

 • Europejskie Certyfikaty Językowe TELC ( The European Language Certificates) to system egzaminów testujących kompetencje językowe w oparciu o Ramowy Program Opisu Kształcenia Rady Europy.
 • Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego i tureckiego.
 • Egzaminy TELC są przeprowadzane w całej Europie w identyczny sposób i oceniane według tych samych kryteriów.
 • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność – egzaminy z różnych języków przeprowadzone na tym samym poziomie mają taką samą strukturę i poziom trudności.
 • Egzaminy TELC zostały opracowane i są administrowane przez niezależną organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.
 • WBT od ponad 30 lat realizuje założenia nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy ds. Edukacji.
 • O popularności egzaminów TELC świadczy ilość centrów egzaminacyjnych – już ponad 3 000 w Europie!
 • Certyfikat TELC to międzynarodowy dokument językowy – uznawany przez kraje Unii Europejskiej.
 • Wiele szkół wyższych na terenie Polski ( w tym UMCS) zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe.
 • Uzyskanie certyfikatu TELC jest cenione przez pracodawców – krajowych i zagranicznych – daje realną szansę na zdobycie lepszej pracy.
 • Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izba Handlowa).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 26 maja 2003 (Dz. U. Nr 96) certyfikaty językowe TELC na poziomie B1 oraz B2, są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.
 • Certyfikaty TELC figurują również na liście dokumentów wymaganych przez UMCS w procesie rekrutacji na studia doktoranckie oraz przy rozpatrywaniu wniosków studentów ubiegających się o przyznanie stypendiów na uczelniach zagranicznych.
 • Egzamin jest prowadzony przez licencjonowanych egzaminatorów w poszczególnych centrach egzaminacyjnych.
 • Część pisemna egzaminu sprawdzana jest komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.
 • Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
 • Część ustna oceniana jest przez licencjonowanych egzaminatorów w ośrodku przeprowadzającym egzamin.
 • Żeby zdać egzamin, należy mieć, co najmniej 60% odpowiedzi pozytywnych w obu częściach egzaminu.
 • Jednostką odpowiedzialną za druk i rozsyłanie certyfikatów jest Centralne Biuro Egzaminacyjne w Niemczech.
 • Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka na danym poziomie wraz z oceną z egzaminu.
 • Certyfikat jest przysyłany w terminie 5 – 10 tygodni od daty egzaminu.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

poziom średniozaawansowany wyższy

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, maksymalnie 75 pkt.
 2. Test leksykalno-gramatyczny, 30 pkt. (Część 1 i 2 trwa łącznie 90 min)
 3. Słuchanie na rozumienie, 20 min, 75 pkt.
 4. Pisanie listu wg podanego planu , 30min, 45 pkt.

CZĘŚĆ USTNA – składa się z trzech zadań, trwa 15 min, maksymalna punktacja – 75 pkt.

 1. Prezentacja przygotowaneho wczaściej materiału
 2. Dyskusja
 3. Wspólne rozwiązywanie zadania/problemu.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

poziom podstawowy wyższy

CZĘŚĆ PISEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Leksyka i gramatyka, około 15 min., można uzyskać 13 pkt.
 2. Słuchanie na rozumienie, trwa 20 min, można uzyskać 24 pkt.
 3. Czytanie ze zrozumieniem, czas 30 min, 24 pkt do uzyskania.
 4. Pisanie, maksymalny czas – 15 min, punktacja: 12 pkt.

CZĘŚĆ USTNA (zdawana w parach), trwa 10 min i składa się z trzech zadań:

 1. Poznawanie się nawzajem, można otrzymać 3 pkt.
 2. Wymiana informacji, maksymalna punktacja: 12 pkt.
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat, punktacja – 12.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej, jak i w części ustnej.

poziom średniozaawansowany

CZĘŚĆ PIEMNA – składa się z czterech zadań:

 1. Czytanie na rozumienie, 45 min, maksymalnie 75 pkt.
 2. Test leksykalno-gramatyczny, 45 min., 30 pkt.
 3. Słuchanie na rozumienie, 30 min, 75 pkt.
 4. Pisanie listu wg podanego planu , 30min, 45 pkt.

CZĘŚĆ USTNA – składa się z trzech zadań, trwa 15 min, maksymalna punktacja – 75 pkt.

 1. Nawiązanie kontaktu; wymiana informacji o sobie.
 2. Rozmowa na tematy dot. życia codziennego:
  • referowanie krótkiego tekstu,
  • formułowanie własnej wypowiedzi na wskazany temat,
  • wymiana poglądów,
 3. Uzgodnienie wspólnego stanowiska na wskazany temat.

Uwaga! Wynik egzaminu będzie pozytywny, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60% zarówno w części pisemnej (135 pkt), jak i w części ustnej (45 pkt).

 • Państwowy Instytut im. A. S. Puszkina (wcześniej Naukowo-metodyczne centrum języka rosyjskiego przy MGU im. Łomonosowa) od 1966 roku zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego cudzoziemcom, przygotowywaniem i podniesieniem kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego jako obcego, pisaniem podręczników, pomocy naukowych, słowników, testów.
 • Od początku istnienia Instytutu liczba jego absolwentów przekroczyła 100000 (biorąc pod uwagę cudzoziemców z 91 państw świata). Obecnie w instytucie pracują ponad 160 wykładowców, w tym 106 doktorów.

Czym jest egzamin Średnij Urowień?

 • Poziom egzaminu odpowiada poziomowi B2 (Vantange) w skali Rady Europy i jest odpowiednikiem Intremediate level w systemie testów London Chaber of Commerce and Industry.
 • Jest to egzamin języka rosyjskiego w biznesie.
 • Egzamin mogą zdawać osoby posługujące się językiem rosyjskim z zakresu biznesu na średnio zaawansowanym poziomie. Zdobyty certyfikat ułatwia podjęcie pracy w polsko-rosyjskich spółkach joint venture, w firmach rosyjskich i innych.

Gdzie odbywa się egzamin?

Egzamin prowadzony jest przez specjalną komisję egzaminatorów i ekspertów Izby Przemysłowo – Handlowej Federacji Rosyjskiej w Warszawie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin odbywa się 2 razy w roku – w styczniu i czerwcu, trwa dwa dni i składa się z ośmiu testów, które sprawdzają umiejętności:

 • czytania ze zrozumieniem (korespondencja służbowa, umowy, instrukcje, teksty z gazet i książek) czas 60 min.
 • rozumienia ze słuchu (autentyczne nagrania reklam, ogłoszeń, rozmów telefonicznych itp.) czas 45 min.
 • prowadzenia korespondencji służbowej (pisma, umowy, listy służbowe, wypełnianie formularzy itp.) czas 60 min.
 • leksyka (znajomość słownictwa typowego dla języka biznesu) czas 45 min.
 • wiadomości gramatyczne ( konstrukcje typowe dla języka rosyjskiego i charakterystycznych dla języka biznesu) czas – 60 min.
 • mówienie (pod jęcie komunikacji językowej w realnej sytuacji – spotkania biznesowego)
 • realia (znajomość etykiety dnia codziennego) czas – 30 min.
 • znajomość wydarzeń (kulturalnych, historycznych, geograficznych, socjalnych) bieżących i przeszłych. Czas – 30 min.

Uwaga!  Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać wynik 65 – 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu.  Jeśli nie zaliczy się jednej lub dwóch części – można je zdawać ponownie w ciągu 2 lat. W przypadku niezaliczenia więcej niż 2 części, trzeba ponownie zdawać egzamin w całości

to jest „Rosyjski na co dzień”

Czym jest egzamin Porogowyj Urowień?

 • Poziom egzaminu odpowiada międzynarodowemu poziomowi B1 (średniozaawansowany) w skali poziomów opracowanych przez Radę Europy.
  • Znajomość języka na omawianym poziomie pozwala na:
  • funkcjonowanie w warunkach życia codziennego kraju uczonego języka (dworzec, lotnisko, ulica, instytucje, sklepy,)
  • podejmowanie sprawnej komunikacji międzyludzkiej
  • wykonywanie zadań związanych z działalnością zawodową (formalne i nieformalne spotkania, korespondencja służbowa i prywatna, rezerwacja w hotelu, itp.);
  • korzystanie z Internetu, rosyjskich czasopism, książek;

Gdzie odbywa się egzamin?

Egzaminy przeprowadzane są w Instytucie Puszkina w Moskwie oraz w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych w Rosji i Europie, także w Polsce, np. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie i Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Egzamin odbywa się 2 razy w roku w formie testu – w sesji zimowej (styczeń) i letniej (czerwiec)

Jak wygląda egzamin?

Egzamin Porogowyj Urowień trwa dwa dni i składa się z następujących części:

 • czytanie ze zrozumieniem (45 min.)
 • sprawdzian pisemny (45 min.)
 • sprawdzian z gramatyki i leksyki (45 min.)
 • rozumienie ze słuchu (25 min.)
 • konwersacja (15 min.- przygotowanie, 15 min.- rozmowa).

Uwaga!  Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać wynik 65 – 100 % z każdej z obowiązkowych części egzaminu.

Wybierz interesujący Cię kurs i wyślij zgłoszenie

Kwalifikacja do grup jest bezpłatna i niezobowiązująca. Koordynator kursów skontaktuje się w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz się
© 2020 - 2023 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia