Regulamin serwisu szkoły językowej Columbus

Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego columbus.lublin.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.COLUMBUS.LUBLIN.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zgłaszania (zapisywania) na kurs językowy
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy działający pod adresem columbus.lublin.pl prowadzony jest przez „COLUMBUS Centrum Języków Europejskich” A. Krakowiak, L. Cygan Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 1A, 20-632 Lublin, NIP: 7122866135, REGON: 432709451.
  2. Serwis columbus.lublin.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis columbus.lublin.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki Zgłaszania (zapisywania) się na Kursy Językowe, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu columbus.lublin.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem zgłoszenia (zapisania) się na Kurs Językowy przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu, jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie dokonywania Zgłoszenia (zapisu).
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. DEFINICJE
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej columbus.lublin.pl umożliwiający utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA – formularz dostępny na stronie internetowej columbus.lublin.pl umożliwiający Zgłoszenie się na Kurs Językowy.
  4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej columbus.lublin.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym dane dotyczące aktualnego przebiegu Kursu Językowego.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
  7. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem columbus.lublin.pl
  8. USŁUGODAWCA – „COLUMBUS Centrum Języków Europejskich” A. Krakowiak, L. Cygan Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 1A, 20-632 Lublin, NIP: 7122866135, REGON: 432709451
  9. KURS JĘZYKOWY – dostępna w Serwisie usługa edukacyjna będąca przedmiotem Zgłoszenia (zapisu) Usługobiorcy.
  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  12. ZGŁOSZENIE (ZAPIS) – oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące rezerwację uczestnictwa w Kursie Językowym prowadzonym przez Usługodawcę.
  13. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących nowości w ofercie Usługodawcy.
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. prowadzenie Konta w Serwisie,
   2. dokonania Zgłoszenia na Kurs Językowy,
   3. korzystanie z Formularza kontaktowego,
   4. korzystanie z Newslettera.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zgłoszenia (zapisu) w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania Zgłoszenia (zapisu) albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. WARUNKI ZGŁASZANIA (ZAPISYWANIA) NA KURS JĘZYKOWY
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu stanowią ofertę w rozumieniu przepisów prawa. Klient dokonując Zgłoszenia na Kurs Językowy, dokonuje rezerwacji na określony przez Kurs Językowy.
  2. Usługodawca umożliwia dokonanie zgłoszenia na Kursy Językowe w zależności od wieku oraz stopnia zaawansowania w nauce języka obcego Usługobiorcy.
  3. W przypadku braku miejsc na Kurs Językowy, Usługobiorca jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie.
  4. W celu dokonania Zgłoszenia, Usługobiorca nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
  5. Zgłoszenia można składać:
   1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zgłoszenia (Serwis columbus.lublin.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
   2. telefonicznie pod numerem +48 604-165-878
   3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@columbus.lublin.pl
   4. osobiście w biurze Usługodawcy w Lublinie:
    • przy ul. Krakowskie Przedmieście 55 (III piętro)
    • przy ul. Jana Sawy 1A (obok Media Markt)
    • przy ul. Kaskadowej 11 (boczna ul. Willowej)
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@columbus.lublin.pl
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: info@columbus.lublin.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem columbus.lublin.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością „COLUMBUS Centrum Języków Europejskich” A. Krakowiak, L. Cygan Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-020 Lublin, NIP: 7122866135, REGON: 432709451. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony columbus.lublin.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony columbus.lublin.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Wybierz interesujący Cię kurs i wyślij zgłoszenie

Kwalifikacja do grup jest bezpłatna i niezobowiązująca. Koordynator kursów skontaktuje się w kolejnym dniu roboczym.


Zapisz się
© 2020 - 2024 Columbus. All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: emedia